Shah Jahan
Indian
Restaurant Closed
Shah Jahan

Shah Jahan

111/113 South Western Road, Salisbury

SP2 7RR

Indian

Restaurant Closed

Delivery Available

Min order: £15.00

Last order time: 22:30

Collection Available

Min order: £1.00

Last order time: 22:45

MenuInfoBook a Table